Realizowana strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 rok

KG Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „KG Trading” lub „Spółka”) jest spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444776. Spółce nadano numer statystyczny REGON 022036914, a jej siedziba mieści się przy ul. Oławskiej 5, we Wrocławiu.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 3. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie;
 4. Pozostałe formy udzielania kredytów;
 5. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
 6. Działalność ochroniarska;
 7. Leasing finansowy;
 8. Działalność holdingów finansowych;
 9. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
 10. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

APETYT NA RYZYKO PODATKOWE

Spółka dokłada wszelkich starań, aby w uczciwy, ostrożny i odpowiedzialny sposób zarządzać ryzykiem podatkowym. Spełnianiu przyjętych założeń w tym zakresie sprzyja uważne śledzenie zmian zachodzących wewnątrz Spółki oraz w otoczeniu legislacyjnym, a także identyfikacja potencjalnych ryzyk.

Celem Spółki jest zatem prowadzenie działalności gospodarczej przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka podatkowego. Biorąc pod uwagę częstotliwość zmian wprowadzanych przez polskiego ustawodawcę, Spółka podejmuje wszystkie niezbędne działania, aby podatki były rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, płacone w kwotach należnych i w terminach ustawowych, w oparciu o składane deklaracje i inne informacje.

Spółka wykazuje zatem niski apetyt na ryzyko podatkowe, sprzeciwia się wszelkim działaniom o charakterze agresywnej optymalizacji, przestrzega prawa i tym samym jest podatnikiem o niskiej skłonności do tego ryzyka.

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PODATKOWYMI

W kontaktach z Organami podatkowymi, Spółka odpowiada na każdą korespondencję i wezwanie, składa stosowne wyjaśnienia i przedkłada informacje, korekty deklaracji, jest zawsze otwarta na dialog i wykazuje gotowość do współpracy.

Zatem Spółka stara się utrzymywać zawsze dobre relacje z Organami podatkowymi, a jej celem jest dbałość o wizerunek uczciwego płatnika i podatnika, działającego zgodnie z literą prawa oraz nie podejmującego działań optymalizacyjnych w celu unikania obciążeń podatkowych.

KG Trading Sp. z o.o. przedkłada niniejszą informację o realizowanej strategii podatkowej za 2022 rok, wypełniając tym samym obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, wynikający z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.).

Realizowanie obowiązków publiczno-prawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Polski. Strategia podatkowa wskazuje główne cele Spółki w obszarze podatkowym, jak również określa środki służące ich realizacji i generalne ramy postępowania. Ma również zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach których Spółka działa jako podatnik, płatnik lub inkasent.

Niniejszy dokument nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Informacja dotyczy roku podatkowego Spółki trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

I. PROCESY ORAZ PROCEDURY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCE ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE

Spółka przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując przy tym implikacje podatkowe związane z prowadzoną działalnością oraz poszczególnymi operacjami gospodarczymi, jak również zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach prowadzonej działalności operacyjnej. Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach podatkowych, sprawnie zarządzając wykonywaniem wynikających z nich obowiązków. Procedury funkcjonujące w Spółce podlegają regularnej weryfikacji i dostosowaniu do zmian zachodzących zarówno wewnątrz Spółki, jak i w jej otoczeniu. Większość obowiązków podatkowych Spółki jest realizowana w oparciu o schematy postępowania wypracowane w toku działalności Spółki, które nie przyjmują sformalizowanego charakteru. Dotyczy to w szczególności realizacji obowiązków związanych z rozliczaniem:

 • podatku od towarów i usług;
 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przy wypełnianiu obowiązków podatkowych oraz we wspieraniu funkcji podatkowych w Spółce - uczestniczy zarówno Prezes Zarządu oraz Główna Księgowa.

II. DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Spółka nie przystąpiła do umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), ale na bieżąco współpracuje z Organami podatkowymi, odpowiadając na każde wezwanie i składając niezbędne wyjaśnienia.

Dane Spółki podlegają publikacji na liście dużych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR (innych niż PGK), co jest dowodem na transparentność rozliczeń podatkowych Spółki oraz stanowi istotną informację dla jej partnerów biznesowych, odbiorców oraz społeczeństwa.

III. INFORMACJE ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 86A § 1 PKT 10 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA (DZ. U. Z 2022 r. POZ. 2651 Z PÓŹN. ZM.), Z PODZIAŁEM NA PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ

W 2022 r. Spółka w sposób terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami realizowała swoje obowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od towarów i usług (VAT). W 2022 r. Spółka nie przekazała informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), z uwagi na fakt, że w 2022 r. nie wystąpiły zdarzenia, które spełniły przesłanki schematu podatkowego.

IV. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROZUMIENIU ART. 11A UST. 1 PKT 4 USTAWY Z DNIA 15 LUTEGO 1992 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (DZ. U. Z 2022 r. POZ. 2587 Z PÓŹN. ZM.), KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI, USTALONYCH NA PODSTAWIE OSTATNIEGO ZATWIERDZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, W TYM PODMIOTAMI NIEBĘDĄCYMI REZYDENTAMI PODATKOWYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W 2022 r. Spółka nie przeprowadziła transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.), których łączna wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

V. INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATNIKA LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH W ROZUMIENIU ART. 11A UST. 1 PKT 4 USTAWY Z DNIA 15 LUTEGO 1992 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (DZ. U. Z 2022 POZ. 2651 Z PÓŹN. ZM.)

W 2022 r. nie miały miejsce działania restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

VI. INFORMACJE O ZŁOŻONYCH PRZEZ PODATNIKA WNIOSKACH O WYDANIE:

a) OGÓLNEJ INTERPRETACJI PODATKOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 14A § 1 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA (DZ. U. Z 2022 POZ. 2651 Z PÓŹN. ZM.)

W 2022 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji ogólnej, o której mowa w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2022 poz. 2651 z późn. zm.).

b) INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI PODATKOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 14B USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA (DZ. U. Z 2022 POZ. 2651 Z PÓŹN. ZM.)

W 2022 r. Spółka nie składała wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

c) WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 42A USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 R. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (DZ. U. Z 2022 POZ. 931 Z PÓŹN. ZM.)

W 2022 r. Spółka nie wystąpiła o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

d) WIĄŻĄCEJ INFORMACJI AKCYZOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 7D UST. 1 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2008 R. O PODATKU AKCYZOWYM (DZ. U. Z 2022 POZ. 143 Z PÓŹN. ZM.)

W 2022 r. Spółka nie wystąpiła o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Z 2022 poz. 143 z późn. zm.).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH PODATNIKA NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ WSKAZANYCH W AKTACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11J UST. 2 I NA PODSTAWIE ART. 23V UST. 2 USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (Dz. U. Z 2022 POZ. 2647 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ W OBWIESZCZENIU MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYDANYM NA PODSTAWIE ART. 86A § 10 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA (DZ. U. Z 2022 POZ. 2651 Z PÓŹN. ZM.)

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Wskazane w niniejszym sprawozdaniu informacje oraz ich zakres, zawierają ustawowe uprawnienie do udostępniania przez Spółkę informacji z wyłączeniem tych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.